Beëindiging lidmaatschap BCH
Zij die wensen op te houden lid van Bearded Collie Holland te zijn geven daarvan schriftelijk of per email kennis aan het secretariaat, met in acht name van de Statuten art. 4.1b. Heeft de opzegging niet vóór 1 december van het lopende boekjaar/kalenderjaar plaats gevonden, dan is men verplicht de contributie voor het daarop volgend jaar nog te voldoen.